506 260 506

Ubezpieczenie NNW to ważne zabezpieczenie dla nas i naszej pociechy. Wszyscy wiemy jak aktywne są dzieci w szkole i poza szkołą. Polisa NNW - od następstw nieszczęśliwych wypadków ma zabezpieczać zdrowie i życie naszych pociech każdego dnia. Taką polisę proponują nam szkoły i uczelnie z początkiem roku nauki. Przed decyzją o zakupie NNW, sprawdźmy koniecznie, jak chroni nas polisa.

Pamiętajmy, że nasze aktywne dzieci warto ubezpieczyć dodatkowo - polisą o szerokim zakresie. W razie wypadku – zawsze korzystamy ze wszystkich polis jednocześnie, więc możemy otrzymać kilka świadczeń za wypadek naszego dziecka.

Szkoła nie zawsze bezpieczna.

Wg raportów MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) w roku szkolnym 2015/2016 zgłoszono 65.241 wypadków uczniów.

 • Najwięcej wypadków dotyczyło szkół podstawowych - blisko 31 tysięcy.
 • Najczęściej są to uszkodzenia kończyn, na drugim miejscu urazy głowy.
 • Główną przyczyną jest nieuwaga oraz nieumyślne uderzenie.

Ochronę z ubezpieczenia NNW możemy zapewnić naszym dzieciom na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, a także w trakcie studiów.

Co może i powinna obejmować polisa NNW dla dziecka.

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby ubezpieczonej wywołane nagłą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego.

Jakie świadczenia może obejmować ubezpieczenie NNW dziecka:

 • Wypłata świadczenia za śmierć dziecka w nieszczęśliwym wypadku.
 • Wypłata świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu (złamania, poparzenia i wiele innych) – wysokość świadczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia (wg tabeli każdego Ubezpieczyciela - sprawdźmy ją dokładnie).
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Pomoc Assistance (np. wizyta lekarza, konsultacja medyczna, dostawa leków, transport).

NNW szkolne – na co uważać?

NNW szkolne ma zwykle atrakcyjną składkę, ponieważ przystępuje do niej wielu uczniów jednocześnie. Warto więc zwrócić uwagę, czy niska składka nie oznacza niskiej ochrony.
Warto także pamiętać, że szkolna polisa NNW jest dobrowolna. Rodzic nie ma obowiązku opłacać składki w szkole.

 • Niska suma ubezpieczenia – od sumy ubezpieczenia zależy wysokość wypłaconego świadczenia, sprawdźmy w polisie szkolnej, jaką sumę ubezpieczenia zapewnia nam NNW.
 • Ograniczony zakres – niektóre wypadki mogą być wykluczone z polisy, np. wybicie zęba, zwichnięcie kostki.
 • Ograniczony zasięg – zdarza się, że zasięg polisy NNW może być ograniczony do terenu szkoły, terenu RP.
 • Wyłączenia odpowiedzialności TU  – może się zdarzyć, że Ubezpieczyciel wykluczy wypadki związane np. z nieostrożną zabawą dzieci.

Nie tylko w szkole - jak i gdzie NNW powinno chronić nasze dziecko?

 • W szkole.
 • W drodze do szkoły i w drodze ze szkoły do domu.
 • W drodze na zajęcia pozalekcyjne.
 • W trakcie zabawy po szkole, w weekendy.
 • W trakcie zorganizowanych wyjazdów w Polsce i za granicą.
 • W trakcie szkolnych wycieczek. 

NNW dla dziecka  -  co warto wiedzieć.

 • Suma ubezpieczenia – suma ubezpieczenia musi być wysoka, ponieważ od niej zależy wysokość świadczenia dla naszego dziecka. Uszczerbek na zdrowiu jest obliczany jako % od sumy ubezpieczenia. Jeśli za złamanie nogi Ubezpieczyciel przewiduje 1%  świadczenia, a suma ubezpieczenia w polisie wynosi 20.000 zł, otrzymamy zaledwie 200 zł.
 • Zakres – zakres polisy to wypadki i uszkodzenia ciała, jakie obejmuje polisa oraz jej zasięg - gdzie jest chronione nasze dziecko (szkoła, poza szkołą, wyjazdy, w Polsce, za granicą). Sprawdźmy, czy polisa nie wyłącza odpowiedzialności za częste zdarzenia, jak wybicie zęba, czy zwichnięcie nadgarstka.
 • Zgłoszenie szkody – w OWU należy sprawdzić terminy zgłoszenia szkody. Kodeks cywilny daje nam 3 lata na zgłaszanie roszczeń. Jednak Ubezpieczyciel ma prawo wpisać w OWU szczególne warunki i np. nakazać nam pod rygorem zmniejszenia świadczenia, zgłoszenie szkody w ciągu 14 dni od wypadku.
 • Dodatkowa polisa – poza NNW szkolnym warto ubezpieczyć dziecko niezależnie odrębną polisą, która będzie je chronić dodatkowo. W razie wypadku możemy skorzystać ze wszystkich polis naszego dziecka i sumować wypłaty świadczenia.

Kiedy NNW szkolne nie działa?

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności znajdziemy w OWU do polisy. Oto ich podstawowa lista:
 • Gdy wypadek powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
 • Gdy wypadek jest skutkiem chorób przewlekłych lub chronicznych.
 • Gdy w trakcie wypadku dziecko prowadziło pojazd bez wymaganych uprawnień, po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Gdy wypadek był wynikiem spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Gdy do szkody w zdrowiu doszło w wyniku leczenia lub zabiegów leczniczych bez względu na to, przez kogo były wykonane.
 • Gdy wypadek miał miejsce w trakcie zamieszek, rozruchów, bójek (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej).
 • Gdy dziecko zostało poszkodowane w trakcie posługiwania się ogniami sztucznymi, petardami itp. materiałami wybuchowymi.
 • Gdy wypadek miał miejsce podczas profesjonalnego i wyczynowego uprawiania sportów.

 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka jest dla nas finansowym wsparciem w trudnych sytuacjach. Taka polisa ma zabezpieczyć zdrowie i życie naszych pociech podczas codziennej aktywności w szkole i poza szkołą. Pamiętajmy, aby przed zakupem polisy dokładnie sprawdzić jej zakres, a przy wyborze nie kierować się niską ceną.

Chcesz zabezpieczyć swoje dziecko polisą NNW? Skontaktuj się z doradcą ubezpieczeniowym. 

 

__________________________________________________________________________________

https://odkrywamyubezpieczenia.pl/