506 260 506

Kredytowanie obcokrajowców spoza granic UE, w tym Ukraińców (na jakich warunkach)?

ALIOR

Bank udziela kredytów obywatelom Ukrainy, wymagana indywidualna zgoda na procesowanie. Okres kredytu dla osób na karcie czasowego pobytu i karcie stałego pobytu jest standardowy. Karta pobytu musi być aktualna na dzień analizy wniosku. W umowie kredytowej klient jest zobligowany do przedkładania kolejnych kart pobytu, po upływie ważności. Okres zatrudnienia standardowy, jak dla konkretnego typu umowy dla obywateli Polski Dokumenty są wymagane standardowo jak dla Polaków + karta pobytu.

BNP PARIBAS

Obywatelstwo: polskie (obowiązkowym dokumentem tożsamości dowód osobisty) lub innego kraju pod warunkiem potwierdzenia swojego związku z Polską (np. klient posiada źródło dochodów w Polsce, jest w związku małżeńskim z obywatelem polskim, jest właścicielem nieruchomości w Polsce - z wyłączeniem obywateli krajów wskazanych, jako kraje podwyższonego ryzyka w obowiązujących regulacjach dotyczących akceptacji klienta indywidualnego i procedurze oceny ryzyka krajów w obszarze PPP oraz finansowaniu terroryzmu) Wnioskodawcami mogą być: - rezydenci, - nierezydenci tylko w przypadku, gdy wnioskują o udzielenie kredytu wspólnie z Rezydentem (każdy w wnioskodawców musi posiadać numer PESEL).

MBANK

Wymagane są:
1) karta stałego pobytu; 
2) zaświadczenie o posiadaniu numeru Pesel. Jeżeli występuje w karcie pobytu to zaświadczenie nie wymagane.
Uwaga: Pesel jest niezbędny do zarejestrowania wniosku; 
3) paszport zagraniczny Uwaga: W przypadku obcokrajowców - jeżeli brak kompletu dokumentów to brak zgody na rejestrację wniosku.

MILLENNIUM

Zasady takie jak dla Polaków, ogranicza ich tylko karta pobytu zgodnie z wykazem dokumentów. Musi być ważna min. rok do przodu.

PEKAO SA

Wymagane jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub karty pobytu z wpisanym nr PESEL lub karty pobytu obywatela UE wraz z zaświadczeniem o nadaniu numeru PESEL lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

PKO BP

Wnioskodawcy nie posiadający obywatelstwa polskiego, pracujący w Polsce: - zezwolenie na pracę w Polsce (o ile jest wymagane), - karta pobytu - zagraniczny raport kredytowy z kraju, którego klient jest obywatelem (raport ważny 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku) lub jeśli nie jest możliwe przedstawienie raportu to: a) opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych - opinia ważna 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku (jeśli nie posiada za granicą transakcji kredytowych to oświadczenie o braku zagranicznych zobowiązań kredytowych) oraz b) wyciąg z rachunków bankowych zagranicznych z okresu ostatnich 3 mcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (jeśli nie posiada za granicą rachunków bankowych to oświadczenie o braku zagranicznego rachunku bankowego). W przypadku, gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem posiadającym status rezydenta i termin jego pobytu w Polsce upływa przed terminem spłaty kredytu, dochód tego wnioskodawcy można uwzględnić w ocenie zdolności kredytowej, jeżeli: a) nie jest jedynym wnioskodawcą, b) dochód netto wnioskodawcy nie przekracza 50% dochodów przyjętych do liczenia zdolności kredytowej, c) pozostali wnioskodawcy posiadają prawo przebywania w kraju na stałe. W przedmiotowym zakresie należy rozważyć również przyjęcie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu.

SANTANDER

Każdy obcokrajowiec bezwzględnie musi mieć nr PESEL, obcokrajowcy spoza Unii (np. Ukraińcy), muszą mieć kartę pobytu (aktualną na moment złożenia wniosku).